Nadal istnieje możliwość poprawienia ocen cząstkowych za mijający semestr. Warunki zostały przedstawione na lekcjach - konsultacjach zbiorowych we wszystkich klasach. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u nauczyciela.

MODYFIKACJA USTALEŃ preferencji cotygodniowej kreatywnej aktywności dziennikarskiej: 25 marca 2022 r.

Przypominamy, że cotygodniowe zajęcia wg planu lekcji są tylko formą KONSULTACJI ZBIOROWYCH. ,,ZALICZENIE'' przedmiotu opiera się na kreatywnej aktywności dziennikarskiej (w dowolnej formie i w dowolnym czasie). Aktywność rozliczana i OCDENIANA jest w trybie tygodniowym. Zobacz poniżej: WCZENIEJSZE USTALENIA.

 

W związku z prężnym rozwojem szkolnego radia internetowego radio.vilogdansk.pl  prestiżowymi zadanieniem do wykonania jest zaprojektowanie audycji radiowej bazującej na sieciowych zasobach Creative Commons,

 

Powinny zawierać treść calej audycji

 • Osobiście zredagowana zapowiedź audycji
 • link do materiału źródłowego na licencji cc
 • Treść podsumowania w stylu: ,,wysłuchaliśmy ... '' lub podobnie 

Zadanie krok po kroku:

 1. Zaloguj się do systemu i przejdź do działu: ARTYKUŁY

 2. w Youtube wyszukaj nagranie (filtr: Creatiwe commons), które nadaja się na audycję radiową (muzyka, poezja, poezja śpiewana. audiobooki, wykłady, konferencje, webinary i.t.p)

  1. UWAGA: Wszystkie filmy autorstwa szkoły (VILOGDANSK) lub wszystkie filmy z naszego kanału
   https://www.youtube.com/c/eyiateam/videos
   nadają się do odnotowania jako audycje, ponieważ my posiadamy do nich prawa autorskie

  2.  Szczególnie polecamy kanał EYIA: https://www.youtube.com/c/eyiateam/videos
   z zastrzeżeniem, że nie należy z niego wybierać PODCASTÓW RADIOWYCH a tylko filmy, które jeszcze nie są podcastami.

 3. Skopiuj adres filmu i wyszukaj w pressmedia (pole: szukaj) czy ktoś inny nie wpisał już tego filmu

 4. Jeśli nikt go jeszcze nie wpisał to UTWORZ NOWY ARTYKLUŁ i jako tytuł wklej SKOPIOWANY LINK FILMU, za nim dopisz co w filmie jest (np. muzyka rockowa)

 5. WAŻNE! Przypisz do kategorii tematycznej: !!!Radiowe Zasoby (CC)

 6. W treści artykułu należy umieścić film (funkcja edytora: embed video)

 7. Przed wklejonym filmem należy sformułować zapowiedź audycji (często można przerobić tytuł filmu lub jego opis)

  Zapowiedż w formie: ,,posłuchajmy...''
  powinna zawierać informacje CO. Kto, Gdzie, Kiedy

 8. Za wklejonym filmem należy sformułować podsumowanie nagrania w stylu: ,,Wysłuchaliśmy....''

 9. Zadecyduj, czy chcesz z imienia i nazwiska figurować jako autor audycji. Jeśli nie to w zakładce: OPCJE PUBLIKACJI wypełnij pole: INNA NAZWA AUTORA wpisując tam pseudonim lub kryptonim

 10. UWAGA: Nie należy zaznaczać pola WYRÓŻNIONE!

 11. Zapisz utworzony dokument.

 12. Na ocenę 6: należy zapowiedź nagrać (można na smartfona) i przysłać mailem 
  1. każda nagrana zapowiedź powinna mieć 3 części:

   1. Posłuchajmy...

   2. Wysłuchaliśmy.... lub: Było to...

   3. ,.Dla Radia Młodzi - Wolni: [imię nazwisko, lub ksywka, pseudonim, kryptonim''

  2. mailem należy przysłać plik nagrania i informację jakiego źródła (filmu na Youtube) dotyczy 

 13. Nagranie można wykonać w oparciu o istniejący już projekt opracowany przez kogoś innego innego wg. wzoru opisanego powyżej.

 14. Dokonanie nagrania zwalnia z obowiązku wykonania innego zadania tygodniowego.

 

 

 • Ustalamy te zadanie jako obowiązkowe dla wszystkich.
 • ocena 4 za jeden wpis tygodniowo
 • ocena 5 za więcej niż jeden wpis tygodniowo
 • niższe oceny za niepoprawne/nieużyteczne wpisy =  jest możliwość poprawy). 

 

WCZENIEJSZE USTALENIA DOTYCZĄ TYLKO POPRAWIENIA OCEN

ZA POPRZEDNIE ZADANIA LUB UZUPEŁNIENIA BRAKÓW.

Dla ułatwienia uczestnictwa w w innowacji dziennikarskiej, wychodząc naprzeciw uczniom,  wprowadza się od 1 tygodnia lutego 2022 r. następujące zmiany:

 1.  WSZYSTKICH uczniów klas dziennikarskich obowiązuje MINIMUM wykonanie CO NAJMNIEJ jednego z poniższych zadań:
  1. Zredagowanie w systemie notatki w systemie informacyjnym NEWS 

  2. Dowolna inna publikacja w Pressmedia lub miesięczniku KREATYWNI 

  3. Dopuszcza sie też możliwość minimalnej publikacji w w dziale 1FOTO

 2. Za każdy tydzień wystawiona jest za prace ocena cząstkowa.

 3. Oceny cząstkowe każdy z uczniów ma szansę poprawić do dnia 10 czerwca 2022 r.. Jedyny sposób poprawienia oceny to usunięcie braków lub błędów w wykonanym zadaniu.
  (Oceny cząstkowe nie są automatycznie poprawiane po wprowadzonych zmianach. Każde zadanie po poprawieniu należy zgłosić nauczycielowi do ponownej oceny)

Obecnie nadajemy blok audycji poświęcony pamięci prezydenta Pawła Adamowicza w 3 rocznicę zamachu na jego życie.

       

 

 

 

 

Lista audycji poświęconych pamięci Pawła Adamowicza (dla odsłuchania ,,na żądanie'')


W programie (kolejne audycje niebawem - są w trakcie montażu)

 1. Nasz jingiel z zapowiedzią bloku tematycznego / Julia Osowska, Aleksandra Pliszka
  http://pressmedia.vilogdansk.pl/podcasty/2022-01-13/jingiel2022-01-13.mp3 

 2. Retransmisja zapisu manifestacji poświęconej Pamięci Pawła Adamowicza, 14 stycznia 2019 r, Gdańsk, Długi Targ / za zgodą Gdańskiego Centrum Multimedialnego przygotowała Nadia Zielińska) 
  http://pressmedia.vilogdansk.pl/podcasty/2022-01-13/padamowicz20190114.mp3

 3. Ostatni wywiad z Pawłem Adamowiczem (13 stycznia 2019, za zgodą Gdańskiego Centrum Multimedialnego)
  http://pressmedia.vilogdansk.pl/podcasty/2022-01-13/ostatniwywiad20190113.mp3

 4. Przemówienie Pawła Adamowicza na Marszu Niepodległości w Gdańsku z 2008 r. (z archiwum EYIA) / Aleksandra Pliszka
  http://pressmedia.vilogdansk.pl/podcasty/2022-01-13/paradaniepodleglosci.mp3

 5. Otwarcie przez Pawła Adamowicza nowego boiska szkolnego w SP65 w Gdańsku (7 września 20216) / Julka Kabowska, Aleksandra Pliszka
  http://pressmedia.vilogdansk.pl/podcasty/2022-01-13/boiskosp65.mp3

 

DZIENNIKARSKA INOOWACJA PEDAGOGICZNA w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zerwała z przestarzałym, zdyskredytowanym modelem edukacji transmisyjnej (gdzie uczniowi przekazywana jest wiedza) a stara się wprowadzić rodzaj stałego treningu rozwijania przez młodzież swoich osobistych kompetencji. 
W naszej innowacji robimy to metodą UCZENIA SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (learning by doing)  

Naszym celem nie jest UCZENIE SIĘ DZIENNIKARSTWA, ale działanie jako dziennikarze (bawienie się w dziennikarzy) aby rozwijać swoje osobiste kompetencje cyfrowe i kompetencje społeczne. Obie te kompetencje są kluczowymi dla optymalnego funkcjonowania w świecie współczesnym. W zakresie nabywania tych właśnie kompetencji współczesna szkoła dość mocno niedomaga.

 

Na bazie takich założeń w naszych działaniach dziennikarskich musi obowiązywać całkowity system oceniania niż w innych przedmiotach szkolnych. Innowacyjne podejście do uczenia się wymaga innowacyjnego systemu oceniania.

 

 

PRZEDMIOTEM OCENY JEST INDYWIDUALNA AKTYWNOŚĆ DZIENNIKARSKA UCZNIA.

Pozytywnie oceniane jest DZIAŁANIE UCZNIA jako dziennikarz (co najmniej na szkolnej treningowej platformie medialnej: pressmedia.vilogdansk.pl)

Każdy z uczniów ma możliwość publikowania w szkolnej platformie dziennikarskiej dowolnych rodzajów i gatunków twórczości dziennikarskiej (serwis informacyjny, artykuły, felietony), literackiej (proza, poezja) czy multimedialnej (audio, foto, wideo). 

Cotygodniowe lekcje zgodnie z planem mają formą konsultacji zbiorowych: wsparcie instruktażowo-techniczne, omówienie obowiązujących zadań do wykonania, omówienie zadań wykonanych. Czas konsultacji zbiorowych (lekcji) pozwalał na wykonanie obowiązujących minimalnych aktywności w trakcie trwania lekcji.

Wyróżniający się aktywnością dziennikarską uczniowie mają możliwość publikowania w prawdziwym czasopiśmie lub nawet odbywać staż dziennikarski w redakcji Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI. Po odbyciu stażu dziennikarskiej mają możliwość zatrudnienia jako woluntariusz w redakcji miesięcznika (miesięcznik jest niekomercyjny i cała redakcja pracuje w formie woluntaruatu).

Negatywnie oceniane jest brak działania jako dziennikarz 

Aktywność w takim rozumieniu jest jednoznacznie mierzalna:

 1. Prawdziwe publikacje w prawdziwych mediach i audycje radiowe są wizytówką aktywności ich autora
 2. W stosunku do osób ograniczających się tylko do minimalnego zaangażowania w ramach szkolnej platformy pressmedia.vilogdansk.pl system platformy porwadzi pełną statystykę i kalendarium jego aktywności.

Przyjęty dla innych przedmiotów nauczania stopniowy system oceniania w skali 1-6 nie przylega do tak zorganizowanej innowacji i metod aktywności.

Stąd też ocena roczna nie może być wypadkową ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe są jedynie czynnikiem mobilizującym uczniów w trakcie roku szkolnego. Istnieje możliwość poprawienia sobie ocen negatywnych za uporczywe uchylanie się od aktywności. Pozwalają one monitorować poziom aktywności uczniów w trakcie roku szkolnego pzrez samych uczniów oraz ich prawnych opiekunów (oceny widoczne w GPE). 

 

Dla ocen rocznych przewidziano następujące kryteria:

 1. Ocena celująca przysługuje wyłącznie uczniom aktywnym w prawdziwych mediach (miesięcznik KREATYWNI, Radio MŁODZI WOLNI lub innych) lub zaangażowanych w działania reporterskie.

 2. Ocena bardzo dobra przysługuje uczniom, którzy rzetelnie i aktywnie publikowali w szkolnej platformie medialnej pressmedia.vilogdansk.pl

 3. Oceny mniej niż bardzo dobre odzwierciedlają poziom aktywności ucznia i są wypadkową danych statystycznych jego aktywności w ciągu roku oraz jego prób uzupełnienia braków.


UWAGA (1)! 
Ponieważ system ocen stopniowych (1-6) nie opisuje wyczerpująco oceny aktywności i jego postępów w rozwoju zakładanych w innowacji kompetencji dlatego przewiduje się możliwość utworzenia OCENY OPISOWEJ dla naszej dziennikarskiej innowacji za miniony rok szkolny. Taka ocena opisowa może zostać przygotowana przez nauczyciela prowadzącego innowację NA ŻYCZENIE (ucznia lub jego formalnego opiekuna).

Ocena opisowa zostanie również sporządzona w wypadku kwestionowania wystawionej oceny końcowej.

UWAGA (2)! 
Kilkuletnia praktyka pracy w klasach o profilu dziennikarskim dowodzi, że uczniowie mają poważne trudności w przestawieniu się z powszechnej w szkołach tradycyjnej edukacji transmisyjnej (przekazywania wiedzy) na system osobistego sterowania swoim rozwojem oraz kreatywnością. 
Dlatego nauczyciel prowadzący zajęcia będzie NIESUSTANNIE NA LEKCJACH wracał do PRZYPOMINANIA specyfiki naszych zajęć i czego oczekuje się w ramach zajęć od ucznia. Takiego przypominania nigdy za wiele. Eliminuje to również ryzyko, że uczeń nie będzie świadomy specyfiki oceniania w ramach naszej innowacji.

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes