ZAŁOŻENIA SYSTEMU OCENIANIA w ramach dziennikarskiej innowacji pedagogicznej w VI LO w Gdańsku

DZIENNIKARSKA INOOWACJA PEDAGOGICZNA w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zerwała z przestarzałym, zdyskredytowanym modelem edukacji transmisyjnej (gdzie uczniowi przekazywana jest wiedza) a stara się wprowadzić rodzaj stałego treningu rozwijania przez młodzież swoich osobistych kompetencji. 
W naszej innowacji robimy to metodą UCZENIA SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (learning by doing)  

Naszym celem nie jest UCZENIE SIĘ DZIENNIKARSTWA, ale działanie jako dziennikarze (bawienie się w dziennikarzy) aby rozwijać swoje osobiste kompetencje cyfrowe i kompetencje społeczne. Obie te kompetencje są kluczowymi dla optymalnego funkcjonowania w świecie współczesnym. W zakresie nabywania tych właśnie kompetencji współczesna szkoła dość mocno niedomaga.

 

Na bazie takich założeń w naszych działaniach dziennikarskich musi obowiązywać całkowity system oceniania niż w innych przedmiotach szkolnych. Innowacyjne podejście do uczenia się wymaga innowacyjnego systemu oceniania.

 

 

PRZEDMIOTEM OCENY JEST INDYWIDUALNA AKTYWNOŚĆ DZIENNIKARSKA UCZNIA.

Pozytywnie oceniane jest DZIAŁANIE UCZNIA jako dziennikarz (co najmniej na szkolnej treningowej platformie medialnej: pressmedia.vilogdansk.pl)

Każdy z uczniów ma możliwość publikowania w szkolnej platformie dziennikarskiej dowolnych rodzajów i gatunków twórczości dziennikarskiej (serwis informacyjny, artykuły, felietony), literackiej (proza, poezja) czy multimedialnej (audio, foto, wideo). 

Cotygodniowe lekcje zgodnie z planem mają formą konsultacji zbiorowych: wsparcie instruktażowo-techniczne, omówienie obowiązujących zadań do wykonania, omówienie zadań wykonanych. Czas konsultacji zbiorowych (lekcji) pozwalał na wykonanie obowiązujących minimalnych aktywności w trakcie trwania lekcji.

Wyróżniający się aktywnością dziennikarską uczniowie mają możliwość publikowania w prawdziwym czasopiśmie lub nawet odbywać staż dziennikarski w redakcji Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI. Po odbyciu stażu dziennikarskiej mają możliwość zatrudnienia jako woluntariusz w redakcji miesięcznika (miesięcznik jest niekomercyjny i cała redakcja pracuje w formie woluntaruatu).

Negatywnie oceniane jest brak działania jako dziennikarz 

Aktywność w takim rozumieniu jest jednoznacznie mierzalna:

  1. Prawdziwe publikacje w prawdziwych mediach i audycje radiowe są wizytówką aktywności ich autora
  2. W stosunku do osób ograniczających się tylko do minimalnego zaangażowania w ramach szkolnej platformy pressmedia.vilogdansk.pl system platformy porwadzi pełną statystykę i kalendarium jego aktywności.

Przyjęty dla innych przedmiotów nauczania stopniowy system oceniania w skali 1-6 nie przylega do tak zorganizowanej innowacji i metod aktywności.

Stąd też ocena roczna nie może być wypadkową ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe są jedynie czynnikiem mobilizującym uczniów w trakcie roku szkolnego. Istnieje możliwość poprawienia sobie ocen negatywnych za uporczywe uchylanie się od aktywności. Pozwalają one monitorować poziom aktywności uczniów w trakcie roku szkolnego pzrez samych uczniów oraz ich prawnych opiekunów (oceny widoczne w GPE). 

 

Dla ocen rocznych przewidziano następujące kryteria:

  1. Ocena celująca przysługuje wyłącznie uczniom aktywnym w prawdziwych mediach (miesięcznik KREATYWNI, Radio MŁODZI WOLNI lub innych) lub zaangażowanych w działania reporterskie.

  2. Ocena bardzo dobra przysługuje uczniom, którzy rzetelnie i aktywnie publikowali w szkolnej platformie medialnej pressmedia.vilogdansk.pl

  3. Oceny mniej niż bardzo dobre odzwierciedlają poziom aktywności ucznia i są wypadkową danych statystycznych jego aktywności w ciągu roku oraz jego prób uzupełnienia braków.


UWAGA (1)! 
Ponieważ system ocen stopniowych (1-6) nie opisuje wyczerpująco oceny aktywności i jego postępów w rozwoju zakładanych w innowacji kompetencji dlatego przewiduje się możliwość utworzenia OCENY OPISOWEJ dla naszej dziennikarskiej innowacji za miniony rok szkolny. Taka ocena opisowa może zostać przygotowana przez nauczyciela prowadzącego innowację NA ŻYCZENIE (ucznia lub jego formalnego opiekuna).

Ocena opisowa zostanie również sporządzona w wypadku kwestionowania wystawionej oceny końcowej.

UWAGA (2)! 
Kilkuletnia praktyka pracy w klasach o profilu dziennikarskim dowodzi, że uczniowie mają poważne trudności w przestawieniu się z powszechnej w szkołach tradycyjnej edukacji transmisyjnej (przekazywania wiedzy) na system osobistego sterowania swoim rozwojem oraz kreatywnością. 
Dlatego nauczyciel prowadzący zajęcia będzie NIESUSTANNIE NA LEKCJACH wracał do PRZYPOMINANIA specyfiki naszych zajęć i czego oczekuje się w ramach zajęć od ucznia. Takiego przypominania nigdy za wiele. Eliminuje to również ryzyko, że uczeń nie będzie świadomy specyfiki oceniania w ramach naszej innowacji.

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes