dziennikarstwo internetowe / edukacja przez działanie (learning by doing) 
nasz serwis informacyjny

Serial „Wednesday” skrytykowany przez polską psycholog. Kobieta złożyła oficjalną skargę do serwisu Netflix.

Serial „Wednesday” skrytykowany przez polską psycholog. Kobieta złożyła oficjalną skargę do serwisu Netflix.

 

Netflixowy hit pt. „Wednesday” reżyserowany przez wybitnego Tima Burtona jest historią inspirowaną filmami i komiksami o rodzinie Addamsów.

Serial osiągnął w krótkim czasie ogromną popularność. Tym co wzbudza kontrowersje w sprawie owej produkcji jest stopień brutalności względem niskich ograniczeń wiekowych.

Mianowicie na platformie Netflix oficjalna rekomendacja wiekowa dla widzów wynosi 13+ lat.

Jak uważa Karolina Piotrowska- psycholożka i psychoterapeutka „Niektóre sceny i wątki serialu ‘Wednesday’ nie są odpowiednie dla młodszych widzów.” Twierdzi również, że „Netflix ustalił nieodpowiednią kategorię wiekową, a produkcja powinna być skierowana dla osób od 16 roku życia.”

Karolina w poście na Facebooku wyjaśnia swoje stanowisko w tej sprawie.

„Ja­ko psy­cho­loż­ka i psy­cho­te­ra­peut­ka wy­ra­żam swo­je za­nie­po­ko­je­nie. Mło­dzież w wie­ku 12-16 lat jest w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia się oso­bo­wo­ści, do­świad­cza sil­nych emo­cji, nie za­wsze ma wy­pra­co­wa­ne od­po­wied­nie me­cha­ni­zmy sa­mo­kon­tro­li. Po­trze­bu­je na­dal ja­snych ko­mu­ni­ka­tów do­ty­czą­cych mo­ral­no­ści oraz spo­so­bów two­rze­nia re­la­cji. Tym­cza­sem w se­ria­lu „Wed­nes­day” ma­my sce­ny tor­tur, wy­po­wia­da­nia się o prze­mo­cy ja­ko o do­pusz­czal­nej for­mie roz­wią­zy­wa­nia trud­no­ści, ma­ni­pu­la­cje, nie­ja­sne sto­sun­ki z na­uczy­cie­la­mi i dy­rek­tor­ką.”

W tym samym wpisie psycholożka załączyła treść skargi jaką skierowała do serwisu Netflix.

https://www.facebook.com/mamaSeksuolog/posts/601554808640757

 


ŹRÓDŁO:  [ https://www.zeberka.pl/lifestyle/hit-netfliksa-w-ogniu-krytyki-psycholozka-wystosowala-skarge-na-serial-wednesday/ ]

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes